kizlik zari dikimi dr ebru unal

HYMENOPLASTYVIDEO.COM KULLANIM ŞARTLARI

 1. Taraflar

  İşbu Kullanıcı sözleşmesi (bundan böyle ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır) HymenoplastyVideo.com. ile Site’ye Kullanıcı olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye Kullanıcı olması amacıyla düzenlenmiş ve sözleşmenin, ilgili Site’nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında kabul edilmiştir.

  Kullanıcı, Site’ye Kullanıcı olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
  Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de HymenoplastyVideo.com tarafından sunulan Eğitimlere ilişkin videoların satışı sonucu tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 3. Hak ve Yükümlülükler
  3.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

  1. Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki Hizmetlerden faydalanırken ve Site’deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
  2. Kullanıcı, HymenoplastyVideo.com’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılar’a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
  3. Kullanıcıların, Site üzerinden sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır. Kullanıcılar’ın, Sisteme Giriş Araçları’nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcılar’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan HymenoplastyVideo.com’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  4. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası’nda yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Kullanıcı; HymenoplastyVideo.com’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme’yi feshetme ve Kullanıcı’nın Kullanıcılığına son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcılar, HymenoplastyVideo.com’un yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
  5. Kullanıcı, Sitede izleme hakkı satın almak istediği videoyu belirleyecek ve ‘satın al’ seçeneğini kullanması halinde, videoyu izlemeye hak kazanacaktır. HymenoplastyVideo.com, Kullanıcı’nın satın almaya hak kazandığı videonun ücretlerinin ödemesinin tamamlanması ile birlikte satın aldığı videonun izlenmesini işbu Sözleşme şartlarında sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. Kullanıcı, ödeme sırasında doğabilecek anlaşmazlıklardan, HymenoplastyVideo.com’un sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Her Kullanıcı/Kullanıcı, satına aldığı videoyu Site üzerinden online olarak izleyecektir. Kullanıcılar satın alınan videoları ve bunların her türlü yazılım ve yazılım parçalarını herhangi bir şekilde çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, üçüncü kişi/kişiler ile paylaşmayacağını, bu eylemleri ile HymenoplastyVideo.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri eylemler sebebiyle HymenoplastyVideo.com uğrayacağı zararlardan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. Kullanıcı’nın işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle 3. kişi ve kurumlar tarafından herhangi bir şekilde HymenoplastyVideo.com’a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep’in HymenoplastyVideo.com tarafından kendisine ihbar edilebileceği, bahsi geçen dava ve talep sonucu HymenoplastyVideo.com’un herhangi bir zarara uğraması durumunda zararın HymenoplastyVideo.com tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. Kullanıcı’nın işbu sözleşmenin 3.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, HymenoplastyVideo.com işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh etme, satın aldığı videoların izlenmesini engelleme, Kullanıcı’lığı askıya alma veya iptal edebilme hakkını saklı tutar.
  10. Kullanıcı’nın, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  11. Kullanıcılar, Site’den satın alınan videoların Kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olduğunu, bu tür satışların 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  12. Bu ürünün kullanımı hakkına sahip olan kişi, kendisine verilen süre içerisinde HymenoplastyVideo.com ‘un internet sayfasına bağlanarak, sayfada bulunan kullanıcı adı ve şifresi ile girer ve satın aldığı videoyu izleyebilir.
  13. Kullanıcı bu web sitesinde yer alan materyali herhangi bir ticari amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamaz.
  14. Kullanıcı “mirror” veya “frame” tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamaz.
  15. Kullanıcı bu web sitesine bir ara sayfa ile, tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamaz.

  3.2. HymenoplastyVideo.com’un Hak ve Yükümlülükleri

  1. İşbu sözleşmenin 3.1. maddesindeki şartların gerçekleşmesi ile birlikte HymenoplastyVideo.com Kullanıcılar tarafından satın alınan videoların Site üzeriden (online olarak) izlenmesini sağlayacaktır.
  2. HymenoplastyVideo.com Kullanıcı’ların satın aldıkları videoların satın aldıkları tarihten itibaren 24 saat boyunca izlenmesini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. HymenoplastyVideo.com’un Site’de sunduğu videoları her zaman değiştirebilme ve Kullanıcıların erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. HymenoplastyVideo.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Bu durumda, HymenoplastyVideo.com’dan satın alınan ve yayından kaldırılan video ile aynı ve/veya benzer konu ve içeriğe sahip başka bir video yayınlayabilir.
  4. HymenoplastyVideo.com kullanıcı bilgilerini hiçbir şekilede 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmayacağını taahhüt eder.
 4. İptal ve İade
  1. İnternette yapılan tüm alışverişler “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esas Hakları Yönetmelik” ile düzenlenmektedir. Bu yönetmelik ile tüketicilerin “Cayma Hakkı” da kurallara bağlanmıştır.
  2. HymenoplastyVideo.com’da satılan her video, anında izlenmeye başlanılabilen bir video hizmetidir. “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esas Hakları Yönetmelik”e göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.
  3. Bu nedenle HymenoplastyVideo.com’da hiçbir koşul altında ücret iadesi yapılmamaktadır.
 5. Diğer Hükümler
  5.1. Fikri Mülkiyet Hakları

  1. Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (HymenoplastyVideo.com’un telif haklarına tabi çalışmalar) HymenoplastyVideo.com’a aittir. Kullanıcılar, HymenoplastyVideo.com bilgilerini çoğaltamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin veremez veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
  2. HymenoplastyVideo.com’un; bilgileri veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

  5.2. Sözleşme Değişiklikleri
  HymenoplastyVideo.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  5.3. Mücbir Sebepler

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, HymenoplastyVideo.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, HymenoplastyVideo.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için HymenoplastyVideo.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, HymenoplastyVideo.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla HymenoplastyVideo.com’un makul kontrolü haricinde gelişen ve HymenoplastyVideo.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  5.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

  İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde HymenoplastyVideo.com yöneticilerin seçeceği uygun bir ilde T.C. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  5.5. HymenoplastyVideo.com Kayıtlarının Geçerliliği

  Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda HymenoplastyVideo.com’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, HymenoplastyVideo.com’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.6. Yürürlülük

  İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek 15/08/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.